Avís legal - Política de Cookies - Contacte

Club Aeromodelisme Girona Provincial - Veinat de Martis - 17832 Esponellà· - info@cagip.cat

CLUB AEROMODELISME GIRONA PROVINCIAL

H I S T O R I A

A   principi   dels   anys   70   i   coincidint   amb   la   proliferació   dels   avions   de   ràdio   control   va   sorgir   la   necessitat   de   tenir   un   espai   de   vol   més   ampli que   el   dels   límits   que   fins   aquell   moment   havien   marcat   els   cables   de   la   modalitat   del   vol   circular   i   per   això   es   va   començar   a   cercar   un   lloc   més obert, espaiós i lliure d’obstacles. Les   primeres   experiències   es   van   dur   a   terme   en   diferents   descampats   i   indrets   de   la   província   improvisant   pistes   de   vol   a   Sant   Dalmai,   Costa Roja,   Banyoles,   Figueres   etc.   D’entre   tots,   l'indret   que   poc   a   poc   es   va   anar   consolidant   més   va   ser   el   del   camp   de   vol   de   Banyoles,   en   el   Pla   de Martís   del   terme   municipal   d'Esponellà,   on   l'Amadeu   Heras   i   Ros   disposava   d'un   petit   terreny   en   propietat   per   volar-hi   els   seus   avions. A   aquest   i poc a poc s'hi varen anar afegint d’altres pilots també pioners del vol ràdio controlat. Aquests van ser: · Provinents de Girona: Josep M. Mató, Francesc de las Heras, Juli Fernández i Miquel López · Provinents de Figueres: Roger Lacaci i Josep M. Galí · Provinents de Banyoles: Pep Prat i altres que posteriorment es varen anar afegint en el petit grup inicial. Al   principi   aquest   petit   grup   volava   per   lliure   sense   pertànyer   a   cap   club   o   grup   establert   ja   que   en   aquella   època   del   final   de   la   dictadura   era   una mica   complicat   poder   formalitzar   un   nou   club   o   associació.   És   per   aquest   motiu   que   per   tal   de   poder   obtenir   una   llicència   esportiva   es   varen   afiliar al REAL AEROCLUB DE GIRONA i mitjançant aquest obtingueren les primeres llicències federatives. Era l'any 1975. Per   aquelles   dates,   la   indústria   dedicada   a   l'aeromodelisme,   havia   experimentat   un   fort   creixement,   tot   i   que   a   Espanya   anaven   molt   endarrerits   en comparació   amb   els   nostres   veïns   de   l’altre   banda   dels   Pirineus.   Hi   començaven   a   haver   comerços   d'aeromodelisme   i   els   més   propers   al   nostre entorn   eren   a   Barcelona,   Madrid, Andorra   i   Perpignane.   En   aquests   s’hi   podien   trobar   kits,   motors,   ràdios   i   accessoris   a   les   seves   prestatgeries   i esdevenien   tot   un   espectacle   pels   que   ja   feia   temps   que   estaven   practicant   l'aeromodelisme   i   que   s’estaven   fabricant   ells   mateixos   els   seus   propis accessoris   on   fins   i   tot   els   més   agosarats   es   feien   també   els   seus   propis motors.   Les   firmes   que   més   destacaven   eren:   Graupner,   Simprop,   Robbe Kavan,   Kraff,   Webra,   Supetigre,   O.S.   Enya   i   Svenson   (Belga)   entre   altres. A   la   segona   meitat   dels   anys   70,   la   indústria   espanyola   també   hi   era present   de   la   mà   d’Altair   i   Modelhob.   Les   emissores   de   radio   disponibles eren   les   de   les   marques   Kraff   (americanes),   Robbe,   Graupner,   Multiplex, Simprop (alemanyes), Futaba (japonesa) i les CDP (espanyoles). Amb   la   proliferació   dels   comerços   per   una   banda   juntament   amb   el   fet   que   en   el   pla   de   Martís   i   hagués   un   grup   estable   d'aeromodelistes   dedicats exclusivament   al   vol   de   ràdio   control,   en   els   que   s'hi   anaven   afegint   nous   adeptes,   va   fer   que   s’impulsés   el   projecte   de   la   creació   d’un   club d'aeromodelisme.   Donat   que   les   persones   que   n’haurien   de   formar   part   eren   de   diferents   procedències   de   la   província   de   Girona,   aquest   es   va crear   sota   el   nom   de   "CLUB   AEROMODELISME   GIRONA   PROVINCIAL   -   C.A.G.I.P.”.      El   primer   president   en   va   ser   el   Sr.   Amadeu   Heras (propietari   del   terreny   i   un   dels   promotors   del   projecte),   el   sots-president   el   Sr.   Josep   M.   Mato   i   el   tresorer   el   Sr.   Miquel   López   juntament   amb altres persones. El   juny   de   1978   es   va   produir   un   fet   insòlit   dins   del   nou   club   produint-se   l’expulsió   dels   socis   Sr.   Josep   M.   Mato   i   Sr.   Pep   Prat.   La   decisió   la   va prendre   el   Sr. Amadeu   Heras   i   Ros   com   a   president   del   club   i   degut   a   la   negativa   d’aquests   socis   a   participar   en   un   desplaçament   a   una   població francesa   per   imposició   pel   propi   president.   Els   afectats   varen   demanar   explicacions   al   president   sobre   la   seva   actuació   i   la   resposta   va   ser   que   el terreny   on   el   club   desenvolupava   la   seva   activitat   era   de   la   seva   propietat   i   que   per   tant   tenia   la   potestat   d’exercir   el   seu   dret   d’admissió.   La resposta   no   va   agradar   ni   als   afectats   ni   a   la   resta   de   socis   que   es   van   solidaritzar   amb   els   expulsats   i   varen   acabar   demanant   explicacions   per escrit   al   president   sobre   la   seva   actuació   i   de   quins   eren   els   drets   i   els   deures   del   socis   del   club   acceptant   en   tot   moment   la   seva   condició   de propietari   del   terreny.   La   resposta   va   ser   l’expulsió   de   tots   els   socis   signants   de   l’escrit.   A   partir   d’aquest   moment   la   resta   de   socis   es   van   anar solidaritzant   amb   els   socis   expulsats   fins   que   només   va   quedar   un   petit   grup   d’aeromodelistes   que   feien   costat   al   President.   Hi   va   haver   gran insistència   en   la   petició   d'una   assemblea   extraordinària   de   socis   per   tal   d’aclarir   els   fets   però   sempre   van   topar   amb   la   negativa   del   president.   Els socis   afectats   es   varen   posar   en   contacte   amb   la   FEDERACION   AEREA   ESPAÑOLA,   a   la   qual   el   club   hi   estava   federat,   i   seguint   les   seves instruccions   el   vice-president,   que   a   més   era   uns   dels   expulsats,   va   convocar   una   assemblea   extraordinària   que   es   va   celebrar   al   saló   de   plens del   ajuntament   de   Banyoles   el   dia   28   d'octubre   de   1978.   Hi   van   assistir   els   28   socis   expulsats   que   havien   estat   expulsats   del   club   fins   aquell moment   i   sense   que   hi   assistís   el   president.   Seguint   les   pautes   rebudes   per   part   de   la   federació,   la   prioritat   de   l'assemblea   va   ser   la   de   donar continuïtat   al   club   i   en   el   cas   que   l'actual   president   continués   amb   la   seva   negativa   a   donar   comptes   i   explicacions   es   procedís   a   la   seva   destitució i   el   nomenament   d’una   nova   junta   per   tal   de   garantir   que   el   club   pogués      continuar   amb   la   seva   activitat. Així   es   va   fer   i   el   càrrec   de   president   va ser   acceptat   pel   soci   Roger   Lacaci.   La   primera   tasca   va   ser   la   de   trobar   un   nou   camp   de   vol   on   poder   continuar   amb   l'activitat   del   club.   Per   altra banda   i   en   no   disposar   de   documentació   anterior   es   va   decidir   refundar   el   club   amb   els   28   socis   que   havien   signat   la   petició   de   la   convocatòria d'assemblea   extraordinària   als   quals   se’ls   va   assignar   el   dia   28   d'octubre   de   1978   com   a   data   d'incorporació   al   club.   El   nou   el   club   va   començar   a funcionar   amb   la   caixa   a   zero   i   es   varen   sortejar   els   número   de   soci   que   indicarien   l'antiguitat   entre   els   aquests   primers   28   membres.   L'assemblea va   ser   impugnada   per   l'antic   president   per   defecte   de   forma   segons   la   seva   versió   i   demanant-ne   la repetició.    Desprès    de    negociacions    entre    la    Federació    i    les    parts    afectades    es    va    acordar    repetir l’assemblea.   Aquesta   es   va   celebrar   als   locals   del   CONSELL   SUPERIOR   D'ESPORTS   del   c.   Emili   Grahit de   Girona.   Aquesta   vegada   sí   que   va   haver-hi   la   presència   del   Sr.   Heras   que   va   venir   acompanyat   de diversos   socis   nous   i   amics.   com   que   aquests   no   varen   poder   acreditar   la   seva   antiguitat   al   club   amb   data anterior   a   la   del   28   d'octubre   de   1978,   es   varen   produir   unes   tenses   i   crispades   discussions   en   els passadissos   del   local   fins   que   aquests   van   optar   per   abandonar   l'assemblea.   En   aquesta   es   varen   ratificar els    mateixos    acords    presos    amb    anterioritat    i    que    a    més    varen    ser    acceptats    pels    organismes corresponents. Amb   caràcter   provisional   i   fins   a   trobar   una   millor   ubicació,   la   nova   pista   de   vol   es   va   situar a   uns   500   metres   de   la   pista   del   Sr.   Heras,   al   paratge   anomenat   CAN   BRUNET   del   pla   de   Martís.   Aquesta instal·lació   va   ser   oficialment   inaugurada   per   les   autoritats   el   29   d'octubre   1979   coincidint   amb   les   festes   de   Sant   Martirià   de   Banyoles   i   amb l'assistència dels millors pilots del moment (Josep Rojo, Carles Soler, etc.). Així   és   com   va   començar   a   funcionar   el   nostre   club.   Ja   han   passat   un   quants   anys   i   és   l'hora   de   fer-ne   un   balanç:   dels   28   socis   inicials   ja   hi   ha hagut   prop   de   500   socis   que   hi   han   format   part   en   algun   moment   dels   quals   uns   130   continuen   actius   en   l’actualitat.   En   el   seu   moment   també   s’hi van   incorporar   els   socis   que   inicialment   s’havien   quedat   formant   part   de   l’altre   grup.   Des   del   mateix   club   es   va   col·laborar   en   la   iniciativa   de   la creació   d’un   altre   nou   club   a   Figueres   que   inicialment   es   va   anomenar   MODELVENT   i   que   actualment   ha   canviat   el   seu   nom   a   CLUB   ESPORTIU D'AEROMODELISME SIURANA. Actualment   el   club   disposa   de   28000   metres   quadrats   de   terreny   en   propietat   en   els   quals   s'hi   practica   el   vol   d'avions   i   d’helicòpters.   Hi   ha   una pista   asfaltada   de   140x12   metres   pels   avions,   una   zona   de   gespa   per   velers,   un   espai   diferenciat   pels   helicòpters,   zona   de   boxes,   espai d’aparcament, una àmplia zona de pic-nic, zona d’acampada i una seu social. Primera Junta després de la refundació del club: President:    Rogelio Lacaci Diaz Sots-president:    Josep Prat Roura Tresorer:          Carles Vila Gusinye  Secretari:    Joan Fuentes Isern Vocals per Figueres    Josep Mª Gali Riera Vocals per Girona    Josep Mº Mato Vocals per Ptaja d’Aro    Xavier Esteba Vocals per Torroella Mont.  Amat Artigas Relació inicial de socis fundadors del club signants de la carta de convocatòria de la assemblea   1 José Prat Roura Banyoles 2 Julio Fernandez Garcia Girona 3 José Terrades Corominas Cardedeu 4 Narciso Maderm Duran Figueres 5 Martirian Badosa Soler Banyoles 6 Rogelio Lacaci Diaz Rosas 7 José Montaner Mercader Torroella de Montgri 8 Francisco de las Heras Laliena Sant Daniel 9 José Mª Gali Riera Figueres 10 Juan Clos Torres Figueres 11 Jordi Juanola Camps Banyoles 12 Pedor Badosa Terradellas Banyoles 13 Josep Mª Boladeras Roca Girona 14 Pedro Abuli Fabrega Mataró 15 Luis Borras Lloveras Playa de Aro 16 Pedro Suñer Dalmau Figueres 17 Miguel Callis Massó Banyoles 18 Carlos Vila Gussiner Banyoles 19 Juan Puli Teixidor Banyoles 20 Juan Brunet Carreras Banyoles 21 Pedro Genoher Vilella Llagostera 22 Luis Morato Zorrilla Girona 23 Javier Esteva Sabater Playa de Aro 24 Trini Torroglosa Maseda Girona 25 Juan Fuentes Isern Figueres 26 Jose Mª Mato Xifra Girona 27 Miguel Lopez Gutarra Girona 28 Andres Morato Riera Girona